fbpx

V tomto dokumente sa nachádzajú informácie o tom ako chránime vaše osobné údaje ktoré nám poskytujete, o tom aké údaje získavame, ako ich používame a o vašich právach ktoré vznikajú v súvislosti s ich spracovaním. Pre zamedzenie šírenia vašich osobných údajov sme prispôsobili technické aj organizačné parametre tak aby sme Vaše práva pri spracovaní osobných údajov dodržali v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Informácie ktoré poskytujete sa vzťahujú na činnosti ktoré vykonávajú:

 • Mgr. Martin Kučera s miestom prevádzky Cesta k nemocnici 1231/23 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46414649
 • Bc. Lýdia Kučerová s miestom prevádzky Cesta k nemocnici 1231/23 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47041307

ďalej aj len ako "Tím Kphysio".

Informácie ktoré potrebujete vedieť ohľadom spracovania Vašich osobných údajov Vám vieme poskytnúť na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti ktorú adresujete prevádzkovateľovi na adresu jeho prevádzky Horná 461/67 974 01 Banská Bystrica alebo na emailovú adresu: info@kpysio.sk.

Práva a povinnosti pacienta/klienta

Informácie ktoré môžete požadovať sú nasledovné a podliehajú ustanoveniu článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,
 • vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
 • výpis Vašich osobných údajov, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@kphysio.sk) namietať proti spracúvaniu na účely marketingu a pravidelnej komunikácie.
 • Váš nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžete tiež vyjadriť prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného prevádzkovateľom.
 • Máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 • Osoba ktorá nám poskytuje osobné údaje vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Pokiaľ uvedením nesprávnych údajov vznikne zdravotná ujma osobe ktorá nám poskytla neprávne údaje o svojom zdravotnom stave, táto osoba je sama zodpovedná za vniknutú ujmu a nemá nárok na odškodnenie. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

Prevádzkovateľom webového sídla https://kphysio.sk/ je Tím Kphysio.

Zoznam sprostredkovateľov ktorý taktiež prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi sú:

WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 2021869234

 

okto.digital s.r.o.
Nobelova 6, 831 02 Bratislava
IČO: 50734547
DIČ: 2120448572
IČ DPH: SK2120448572

 

Účel spracovania osobných údajov

 • Riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • vedenie zdravotnej dokumentácie,
 • oznamovanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému (elektronické zdravotníctvo, ďalej len „NZIS“),
 • evidencia pacientov a komunikácia s pacientmi,
 • na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je možný priamy marketing a ponúkanie ďalších služieb dotknutej osobe.

Spracovávané údaje

Údaje ktoré spracovávame sú:
 • bežné kontaktné údaje medzi ktoré patria: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, mailová adresa, telefónne číslo,
 • Údaje o zdraví ktoré sú potrebné pri výkone zdravotnej starostlivosti. Patria sem najmä údaje o diagnóze, anamnéze, predchádzajúcich výkonoch zdravotnej starostlivosti, užívaných liekoch a zdravotníckych pomôckach, alergiách, ochoreniach a zdravotnom stave pacienta, ošetrujúcich lekároch pacienta, údaje o výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľa, liekoch a zdravotníckych pomôckach použitých pri výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom.
Údaje ktoré od Vás pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti získavame nikde nezverejňujeme. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje Doba spracúvania osobných údajov:
 • na účely riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a počas celej doby potrebnej na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vykonanie záznamov do NZIS.
 • na účely vedenia zdravotnej dokumentácie počas celého vedenia zdravotnej dokumentácie prevádzkovateľa podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti,
 • na účely kontaktovania dotknutej osoby s pripomienkami a ponukami po dobu najviac 10 rokov od posledného poskytnutia služby, vždy však len do doručenia námietky dotknutej osoby.

Súbory cookies

Cookie možno charakterizovať ako textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet), a ktorý bol na tomto koncovom zariadení vytvorený webovým prehliadačom na základe požiadavky webovej stránky, ktorú si používateľ prostredníctvom tohto webového prehliadača prehliadal. Cookies je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Váš webový prehliadač potom zašle súbory cookies späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Prečo používame cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky.

Aké súbory cookies používame a prečo?

Táto stránka používa len potrebné (nevyhnutné) cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Ako si upraviť používanie cookies?

Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch nájdete na nasledujúcich stránkach: Príslušné voľby fungujú len vo vami používanom prehliadači, preto by ste si mali svoje voľby nastaviť a zachovať ich v každom vami používanom prehliadači alebo počítači.